Actievoorwaarden Maak kans op een cadeaubon van Hotel New York t.w.v. 100 euro

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Actie ’maak kans op een cadeaubon van Hotel New York t.w.v. 100 euro’: Meld je tussen 1 september en 30 november 2016 aan voor Spitsmijden Rotterdam of tussen 1 oktober en 31 december 2016 voor de Allsecur verzekering en maak kans op een cadeaubon van Hotel New York t.w.v. 100 euro. Hierna Actie genoemd.

2. Deze Actie wordt georganiseerd door myJINI.nl, een dienst van BNV Mobility, Haagweg 1 in Breda. Hierna myJINI genoemd.

3. De Actie start op 1 september 2016 en eindigt op 1 januari 2017.

4. Over de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

5. Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer zich akkoord met deze Actievoorwaarden en het privacy reglement van myJINI.

6. Uitgesloten van deelname aan deze Actie zijn werknemers en directe familie van myJINI, BNV Mobility, gelieerde (rechts)personen en partners die werken in opdracht van BNV Mobility en/of myJINI.

7. De deelname aan deze Actie staat open voor nieuwe myJINI klanten, die zich tussen 1 september en 30 november 2016 aanmelden voor de dienst Spitsmijden Rotterdam en minimaal 6 maanden geen myJINI klant zijn geweest (genoemd “Spitsmijden Groep”) en voor klanten die al deelnemen aan Spitsmijden Rotterdam en de Allsecur verzekering toevoegen aan hun abonnement tussen 1 oktober en 31 december 2016 en minimaal 6 maanden geen Allsecur verzekering hebben gehad (genoemd “Verzekering Groep”).

8. Klanten kunnen geen rechten ontlenen aan en/of een vergoeding krijgen voor deelname aan deze Actie, anders dan uitdrukkelijk omschreven in deze voorwaarden.

9. Om deel te nemen aan de Actie, moet het volgende gebeurd zijn:

Spitsmijden Groep
A. De persoon meldt zich tussen 16 september en 30 november 2016 aan als myJINI klant met de dienst Spitsmijden Rotterdam én is actief door het installeren van de myJINI connector.
B. De klant is actief voor 1 januari 2017 en is op 6 februari 2017 nog steeds actief.
C. De connector wordt pas toegezonden, wanneer alle benodigde gegevens binnen zijn. Eventuele Allsecur verzekering dient afgerond te zijn en/of machtiging is afgegeven.
D. Indien er geen bewijs aangeleverd wordt om het startsaldo bij Spitsmijden Rotterdam te bepalen, volgt er een meetperiode van 2 weken. Tijdens deze 2 weken kunnen er geen JINI$ verdiend worden.

Verzekering Groep
A. De persoon geeft tussen 1 oktober en 31 december 2016 aan een Allsecur verzekering te hebben (afgesloten) én blijft actief door het installeren van de myJINI connector.
B. De Allsecur verzekering is actief voor 1 januari 2017 en de klant is op 6 februari 2017 nog steeds actief.

10. In de week van 6 februari 2017 worden drie cadeaubonnen verloot onder de deelnemers van de Spitsmijden groep en twee onder de deelnemers van de Verzekering groep. Deze bonnen worden binnen twee weken opgestuurd naar de winnaars. myJINI klanten kunnen maximaal aan één groep worden toegewezen. De winnaars worden via e-mail op de hoogte gesteld. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

11. De winnaar wordt uit de inzendingen gekozen door de aan de Actie verbonden jury en hierover per mail geïnformeerd, binnen een week na sluiting van de Actie. In deze mail zal myJINI de winnaar vragen om een aantal, voor het uitreiken van de prijs noodzakelijke, persoonlijke gegevens.

12. De prijs is niet overdraagbaar en kan niet worden doorverkocht, omgeruild of worden uitgekeerd in geld.

13. myJINI behoudt zich het recht voor de prijs zonder voorafgaande mededeling te vervangen door een prijs van gelijke waarde als dit naar haar oordeel noodzakelijk of wenselijk is.

14. Als de winnaar op verzoek van myJINI meewerkt aan verdere publiciteit ten behoeve van myJINI, is myJINI daarvoor geen vergoeding verschuldigd. Alle rechten op eventuele reclame- en promotiematerialen of –uitingen zijn en blijven volledig eigendom van myJINI.

15. Elke deelnemer staat ervoor in dat eventuele persoonlijke gegevens die hij of zij in het kader van deze Actie aan myJINI meedeelt, correct, up to date en volledig zijn.

16. De deelnemer gaat door het opgeven van die gegevens ermee akkoord dat myJINI deze gegevens vastlegt en gebruikt om uitvoering te geven aan de prijs.

17. myJINI en door myJINI ingeschakelde personen en derden zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade, kosten of lasten die verband houden met de deelname aan de Actie en/of het niet kunnen deelnemen aan de Actie, de al dan niet toekenning van de prijs, de aanvaarding van de prijs of gebruik making daarvan, behoudens in geval van opzet of grove roekeloosheid.

18. Druk- spel- of andere soortgelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor bijkomende verplichtingen voor myJINI.

19. myJINI behoudt zich het recht voor tussentijds deze Actievoorwaarden te wijzigen of de Actie vroegtijdig te beëindigen als myJINI dit verstandig acht. Deelnemers kunnen hieraan geen enkel recht jegens myJINI ontlenen.

20. Voor zover in deze voorwaarden bepaalde situaties niet zijn voorzien, zal myJINI daarover beslissen.

21. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

 
loader