Actievoorwaarden Hoe slim rij jij?

Win één van de twee VANMOOF fietsen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Hoe slim rij jij? Meld je aan en win een VANMOOF fiets’. Hierna Actie genoemd.

2. Deze Actie wordt georganiseerd door myJINI.nl, een dienst van BNV Mobility, Haagweg 1 in Breda. Hierna myJINI genoemd.

3. De Actie start op 14 september 2015 en eindigt op 15 december 2015 om 23.59 uur.

4. Over de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

5. Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer zich akkoord met deze voorwaarden.

6. De deelname aan deze Actie staat open voor myJINI klanten.

7. Deelnemers kunnen geen rechten ontlenen aan en/of een vergoeding krijgen voor deelname aan deze Actie, anders dan uitdrukkelijk omschreven in deze voorwaarden.

8. Om deel te nemen aan de loting, moet het volgende gebeurd zijn vóór 15 december 2015, 23.59 uur:
a. De persoon meldt zich tussen 14 september en 15 december 2015, 23.59 uur aan als myJINI klant én is actief (door het inpluggen van de myJINI connector)

9. De fiets wordt opgehaald bij het kantoor van BNV Mobility, Haagweg 1 in Breda.

10. De prijs kan niet worden omgeruild of worden uitgekeerd in geld.

11. De winnaar wordt uit de inzendingen gekozen door de aan de Actie verbonden jury en hierover per e-mail geïnformeerd, binnen een week na sluiting van de Actie. In deze e-mail zal myJINI de winnaar vragen om een aantal, voor het uitreiken van de prijs noodzakelijke, persoonlijke gegevens.

12. Als de winnaar niet binnen 72 uur na verzending door myJINI op deze e-mail reageert, door middel van het aan myJINI doorgeven van de benodigde persoonlijke gegevens, vervallen zijn rechten en zal een nieuwe winnaar worden aangewezen. Hierdoor vervallen voor de oorspronkelijke winnaar alle rechten op welke vergoeding dan ook, zonder mogelijkheid tot beroep.

13. De deelnemer gaat, door het opgeven van de gewenste gegevens, akkoord dat myJINI deze gegevens vastlegt en gebruikt om uitvoering te geven aan de prijs.

14. Druk-, spel-, of andere soortgelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor bijkomende verplichtingen voor myJINI.

15. myJINI behoudt zich het recht voor tussentijds deze voorwaarden te wijzigen of de Actie vroegtijdig te beëindigen als myJINI dit verstandig acht. Deelnemers kunnen hieraan geen enkel recht jegens myJINI ontlenen.

16. Als de winnaar op verzoek van myJINI meewerkt aan verdere publiciteit ten behoeve van myJINI, is myJINI daarvoor geen vergoeding verschuldigd. Alle rechten op eventuele reclame- en promotiematerialen of –uitingen zijn en blijven volledig eigendom van myJINI.

17. myJINI en door myJINI ingeschakelde personen en derden zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade, kosten of lasten die verband houden met de deelname aan de Actie en/of het niet kunnen deelnemen aan de Actie, de al dan niet toekenning van de prijs, de aanvaarding van de prijs of gebruik making daarvan, behoudens in geval van opzet of grove roekeloosheid.

18. Voor zover in deze voorwaarden bepaalde situaties niet zijn voorzien, zal myJINI daarover beslissen.

19. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

 
loader