Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden in PDF formaat

1. Algemeen

1.1. myJINI is een dienst van BNV Mobility B.V. (hierna: “BNV”) die inzicht biedt in persoonlijk reisgedrag en persoonlijke rijstijl (indien gebruik wordt gemaakt van de myJINI connector) en de mogelijkheid geeft om besparingen te realiseren.

1.2. Je kunt bij ons jouw eigen myJINI pakket samenstellen, zodat je JINI$ kunt verdienen en deze naar keuze in kunt wisselen voor de op het persoonlijk dashboard aangeboden myJINI diensten en/of in de webshop.

1.3. Ons kantoor is gevestigd aan Emmastraat 6B, 4811 AG in Breda. Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50096354.

1.4. Om deel te kunnen nemen dien je in Nederland te wonen en in bezit te zijn van een Nederlands IBAN.

1.5. Om gebruik te kunnen maken van de myJINI connector, dien je tevens in bezit te zijn van een auto met een OBD poort (OBD-II, EOBD) aansluiting. In de regel zijn dit auto’s met een bouwjaar vanaf 2001 (benzine) en 2003 (diesel). Bij hybride en elektrische auto’s kan een correcte werking van de connector niet gegarandeerd worden.

1.6. De myJINI Algemene Voorwaarden zijn van toepassing tussen BNV en elke natuurlijk persoon die op enig moment één of meerdere myJINI diensten afneemt. Actuele acties rondom deelname kun je vinden op www.myjini.nl.

1.7. Op specifieke myJINI diensten kunnen aanvullende deelnamevoorwaarden van toepassing zijn. Hiervan word je vooraf op de hoogte gesteld. In geval van strijdigheid tussen de inhoud van de onderhavige Algemene Voorwaarden en de specifieke deelnamevoorwaarden voor bepaalde myJINI diensten, geldt het bepaalde in de onderhavige Algemene Voorwaarden.

2. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

2.1. Wanneer je voldoet aan de voorwaarden die wij stellen voor deelname, dan kunnen wij je als klant accepteren, maar wij zijn hier niet toe verplicht. Als wij je als klant hebben geaccepteerd, ontvang je hiervan een bevestiging per e-mail. Deze bevestiging geldt als aanvaarding van jou als klant door ons, waardoor een overeenkomst tussen jou en BNV tot stand komt op grond waarvan je gebruik mag maken van de myJINI diensten.

2.2. Met jouw persoonlijke inloggegevens kun je inloggen op jouw (afgeschermde) persoonlijke dashboard via de website www.myjini.nl of de myJINI app. Hierna kun je naar eigen keuze gebruik maken van onze (overige) diensten. Wanneer hier kosten aan zijn verbonden, dan worden deze vooraf duidelijk vermeld op de website.

2.3. Je bent te allen tijde verantwoordelijk voor het geheimhouden van jouw persoonlijke inloggegevens. BNV wijst in dat kader iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand.

2.4. Je bent te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de (persoons)gegevens die je tijdens jouw registratie aan ons verstrekt. Je dient wijzigingen in deze gegevens onmiddellijk aan ons door te geven. Het niet tijdig of onjuist verstrekken van gegevens kan consequenties hebben voor het gebruik van de myJINI diensten. Wij hebben in dat geval het recht de onder 2.1 genoemde overeenkomst onmiddellijk te wijzigen of ontbinden.

2.5. Het wijzigen van gegevens kan gevolgen hebben voor de deelname aan specifieke myJINI programma’s of kosten van myJINI diensten. Wanneer dit het geval is dan informeren wij je hier direct over.

3. Facturering en incasso

3.1. Aan diverse myJINI diensten zijn (maandelijkse) kosten verbonden. Als dit het geval is, dan word je bij aanschaf van de dienst hierover geïnformeerd. Wanneer je gebruik wilt maken van dergelijke diensten, dien je een machtiging voor automatische incasso van jouw IBAN af te geven. Een verzoek hiervoor word je via onze samenwerkingspartner AcceptEmail toegezonden. Je geeft de machtiging af door het eenmalig overmaken van één cent aan BNV. Je kunt geen gebruik maken van dergelijke diensten zonder het afgeven van een machtiging voor automatische incasso van jouw IBAN.

3.2. Maandelijkse kosten worden vooraf aan het begin van de maand geïncasseerd van jouw IBAN. Kosten voor bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, tanken worden binnen enkele dagen na de transactie geïnd. Voordat wij bedragen incasseren, sturen wij je hierover een bericht.

3.3. Wanneer je het niet eens bent met (een deel van) het door ons te incasseren totaalbedrag, dan dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met onze Customer Service, waarvan je de contactgegevens kunt vinden op www.myjini.nl of in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden.

3.4. De hoogte van jouw eerste maandelijkse kosten is afhankelijk van het moment van activering van jouw account. Je betaalt alleen voor het resterend aantal dagen in de lopende maand. Deze kosten worden aan het begin van de volgende maand geïncasseerd van jouw IBAN.

3.5. Op jouw persoonlijk dashboard kun je altijd het verschuldigde bedrag per transactie en wanneer van toepassing, het aantal ingewisselde JINI$ terugvinden. Je hebt hier ook inzage in het aantal bijgeschreven JINI$.

3.6. Wanneer jouw saldo aan JINI$ niet toereikend is voor de transactie, dan wordt het maximum aan JINI$ afgeschreven tot jouw JINI$ saldo 0 is. Het restant wordt automatisch van jouw IBAN geïncasseerd.

3.7. Om te voorkomen dat je aanvullende kosten moet betalen of dat myJINI diensten worden geblokkeerd, raden wij je aan ervoor te zorgen dat er voldoende saldo op jouw IBAN staat, zodat de automatische incasso probleemloos kan plaatsvinden.

3.8. Wanneer automatische incasso niet mogelijk blijkt, sturen wij je een betalingsherinnering en schakelen zo nodig een incassobureau in. Hierbij kunnen wij aanvullende kosten in rekening brengen. Wij zullen je hier vooraf over informeren. Het niet nakomen van betalingsverplichtingen kan gevolgen hebben voor het gebruik van de myJINI diensten. Wij hebben het recht de onder 2.1 genoemde overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden als de (volledige) betaling langer dan 14 dagen uitblijft. Reeds bestaande betalingsverplichtingen blijven verschuldigd inclusief aanvullend gemaakte kosten en wettelijke rente. Je hebt geen recht op een schadevergoeding.

3.9. Je hebt niet het recht om enig bedrag dat verschuldigd is aan ons te verrekenen met een vordering op ons.

4. Geldigheid en besteding van JINI$

4.1. Verdiende JINI$ hebben een beperkte geldigheid. Ze zijn tot maximaal twee (2) kalenderjaren na het jaar van uitgifte geldig. Drie (3) maanden voor het verlopen van de geldigheidsduur informeren wij jou hierover. Niet bestede JINI$ komen hierna te vervallen.

4.2. JINI$ kunnen enkel worden besteed aan door ons vastgestelde diensten.

4.3. Je hebt het recht om jouw JINI$ naar eigen inzicht te besteden aan de verschillende aangeboden myJINI diensten of in de myJINI webshop. Mocht jouw JINI$ saldo niet toereikend zijn voor het gewenste product, dan is het niet mogelijk om JINI$ bij te kopen.

4.4 BNV behoudt zich het recht om te allen tijde (tijdelijk) zonder opgaaf van reden JINI$ te blokkeren.

4.5 Bij beëindiging van jouw myJINI abonnement kun je je JINI$ nog tot het einde van die betreffende maand uitgeven, daarna komen deze te vervallen. Je verdiende JINI$ kunnen niet in geld worden omgezet.

5. Gebruik en verwerking van persoonsgegevens

5.1. Wij respecteren jouw privacy en wij behandelen verzamelde persoonsgegevens vertrouwelijk. De manier waarop we jouw privacy waarborgen bij de uitvoering van de myJINI diensten, is weergegeven in ons Privacy Statuut te vinden op www.myjini.nl. In dit Privacy Statuut geven we aan waarvoor we jouw gegevens gebruiken, hoe we jouw gegevens beveiligen, hoe lang we jouw gegevens bewaren en welke rechten je hebt om onze gegevens te controleren. Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt conform ons Privacy Statuut.

5.2. Elk noodzakelijk gebruik van jouw gegevens voor myJINI voldoet aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

5.3. Wij kunnen telefoongesprekken met jou opnemen. Wij gebruiken opnames van telefoongesprekken om onze medewerkers te trainen.

6. (Vermoeden van) misbruik

6.1. In geval (of een vermoeden) van misbruik van één of meerdere myJINI diensten (het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens daarbij inbegrepen) hebben wij het recht de onder 2.1 genoemde overeenkomst onmiddellijk te ontbinden en jouw account te blokkeren. Je opgebouwde JINI$ saldo komt hiermee te vervallen en je hebt ook geen recht op een schadevergoeding. Wij behouden het recht een eventuele schade volledig op jou te verhalen.

6.2. Als het vermoeden bestaat dat door onrechtmatig of ongeoorloofd handelen JINI$ zijn verdiend, dan behouden wij het recht om deze direct te laten vervallen. Tevens hebben wij het recht om de volledige schade te vorderen en de overeenkomst die je met ons hebt per direct te beëindigen, zonder dat je recht hebt op een schadevergoeding.

6.3. Openstaande betalingsverplichtingen zijn in geval van (een vermoeden van) misbruik direct door ons opeisbaar en je dient deze direct aan ons te voldoen. Indien betaling uitblijft, schakelen wij conform artikel 3.8 van deze Voorwaarden een incassobureau in.

7. Duur van de overeenkomst en opzegging

7.1. De overeenkomst met BNV wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Programma’s waarmee je JINI$ kunt verdienen, kunnen een beperkte deelnameperiode hebben. Dit is dan opgenomen in de betreffende deelnamevoorwaarden die van toepassing zijn op het betreffende programma.

7.2. Je kunt de overeenkomst met BNV altijd binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst kosteloos ontbinden zonder opgaaf van reden. Wanneer je van deze ontbinding gebruikt wilt maken, dan dien je dit binnen de bedenktijd van 14 dagen, per e-mail te melden aan onze Customer Service. Eventuele door jou gedane betalingen worden aan je teruggestort. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

7.3. Ook als je al langer klant bij ons bent, kun je jouw deelname aan of afname van bepaalde myJINI diensten en/of de gehele overeenkomst met BNV dagelijks opzeggen. Je kunt dan gebruik maken van de dienst tot aan het eind van de lopende maand. Hierna wordt de overeenkomst met BNV beëindigd en jouw account geblokkeerd. Verdiende JINI$ kunnen niet in geld worden omgezet en komen te vervallen wanneer zij niet (kunnen) worden opgemaakt voor beëindiging van jouw deelname.

7.4. Bij beëindiging van jouw deelname, door jezelf of door myJINI, eindigt jouw bruikleenovereenkomst van de myJINI connector. Je dient de myJINI connector binnen een week na beëindiging van de deelname op eigen kosten retour te sturen aan myJINI, Postbus 1920, 4801 BX in Breda. Als je dit verzuimt, dan kunnen wij kosten tot een maximum van de aanschafwaarde (zijnde € 95,-) inclusief eventueel aanvullend gemaakte kosten bij jou in rekening brengen. Je bent verplicht deze kosten binnen 14 dagen aan BNV te voldoen.

7.5. Wanneer je jouw betalingsverplichting niet nakomt, dan kunnen wij jouw deelname aan myJINI per direct beëindigen en conform artikel 3.8 van deze Algemene Voorwaarden een incassobureau inschakelen. Nog openstaande tegoeden aan JINI$ komen hiermee te vervallen. Wij behouden het recht om betalingsverplichtingen op te eisen inclusief aanvullend gemaakte kosten en wettelijke rente.

8. Aansprakelijkheid

8.1. BNV wijst nadrukkelijk iedere vorm van aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor schade (waaronder vermogensschade, immateriële schade of gevolgschade) van de hand, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van BNV of haar leidinggevende ondergeschikten.

8.2. Wanneer wij toch aansprakelijk zouden zijn, dan geldt een beperking van aan jou te betalen schadevergoeding tot een bedrag van maximaal € 250,- per gebeurtenis met een maximum van € 1.000,- per kalenderjaar, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van BNV of haar leidinggevende ondergeschikten.

8.3. In aanvulling op artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming niet aan ons kan worden toegerekend in geval van overmacht, waardoor het nakomen van verplichtingen geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of anderzijds in redelijkheid niet van ons kan worden verlangd. Onder overmacht vallen wanprestaties van toeleveranciers of derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen en werkonderbrekingen. Als dergelijke overmachtssituatie optreedt waardoor wij niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen, dan worden deze opgeschort. Je hebt in dat geval geen recht op een schadevergoeding.

8.4. Indien als gevolg van één gebeurtenis meerdere klanten een vordering bij ons indienen en de gezamenlijke vordering de in artikel 8.3 per gebeurtenis gestelde maxima te boven gaat, dan zijn wij slechts verplicht vorderingen naar evenredigheid van de omvang te voldoen.

8.5. Alle schadeclaims tegen ons ontstaan vanuit een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, dan wel als gevolg van een onrechtmatige daad, of op een andere grond moeten schriftelijk bij ons worden gemeld. Deze schadeclaims vervallen zodra een periode van één (1) jaar is verstreken na de dag waarop je bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die schade. Schade die buiten deze termijn wordt gemeld, wordt niet vergoed.

8.6. Wij hebben het recht uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen en/of rechten over te dragen door middel van schuldoverneming, cessie of contractoverneming. Hiervan doen wij direct schriftelijk melding aan jou. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

8.7. Je hebt niet het recht om nakoming van enige uit deze Algemene Voorwaarden of de overeenkomst met BNV voortvloeiende verbintenis op te schorten, tenzij uit de wet anders voortvloeit.

9. Intellectueel eigendom

9.1. Je erkent dat op alle aan jou beschikbaar gestelde myJINI diensten en programma’s intellectuele eigendomsrechten rusten die uitsluitend aan ons of onze licentiegevers toebehoren. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, alle auteursrechten, octrooirechten, merkrechten en handelsnamen die gebruikt worden en/of ontstaan gedurende de looptijd van deze overeenkomst.

9.2. Wij verlenen jou een beperkt, niet-exclusief, niet overdraagbaar recht om deze diensten te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden en gedurende de looptijd van deze overeenkomst. Wij behouden ons het recht voor om deze licentie op ieder gewenst moment naar eigen inzicht te beëindigen.

9.3. Het is voor jou niet toegestaan enigerlei aanduiding (een intellectueel eigendomsrecht van) van ons en/of een derde op de producten en/of in relatie tot de diensten te wijzigen of te verwijderen.

10. Toepasselijk recht en geldigheid myJINI voorwaarden

10.1. De myJINI Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Bij een vertaling van deze Algemene Voorwaarden in een andere taal, is de Nederlandse tekst leidend.

10.2. De myJINI Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door ons eenzijdig worden gewijzigd. Wijzigingen worden tijdig aan je gecommuniceerd. Ze gaan standaard in een maand na communicatie hierover, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Wanneer je de wijzigingen niet wenst te accepteren, dan kun je jouw deelname beëindigen. De meest actuele versie van de myJINI Algemene Voorwaarden vind je op de website www.myjini.nl.

10.3. Op de onder 2.1 genoemde overeenkomst en deze myJINI Algemene Voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.

11. Correspondentie, Klachten en Geschillen

11.1. Je kunt alle schriftelijke communicatie per e-mail sturen naar info@myjini.nl. Telefonisch zijn wij bereikbaar tijdens kantoortijden (8.30-17.00) op 076-762 01 50.

11.2. Wij communiceren voornamelijk per e-mail met jou. Je bent verantwoordelijk voor het verstrekken van een juist en actief e-mailadres. Je dient elke wijziging in jouw e-mailadres direct aan ons door te geven via jouw persoonlijk dashboard. Het op jouw dashboard opgenomen e-mailadres zien wij als het juiste en actuele e-mailadres. Wij mogen er dan ook van uitgaan, dat wanneer wij een bericht hebben gestuurd naar dit e-mailadres, dit bericht jou heeft bereikt. Je kunt geen beroep doen op het niet ontvangen van berichten omdat het e-mailadres niet (meer) klopt of omdat berichten in een spamfilter achterblijven of wegens (technische) problemen bij jouzelf en/of jouw provider.

11.3. Klachten kun je (bij voorkeur schriftelijk) melden aan onze Customer Service. Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 weken, behandeld.

11.4. Mocht er een conflict optreden tussen jou en ons, dan proberen wij dit door middel van mediation op te lossen. Als we er niet uitkomen, dan is uitsluitend een rechter van de rechtbank te Breda bevoegd tot een uitspraak te komen.

12. myJINI connector

12.1. Om gebruik te kunnen maken van de myJINI diensten en programma’s waarmee je JINI$ kunt verdienen, is het noodzakelijk dat je de door ons verstrekte myJINI connector in jouw auto installeert. Als je dit niet doet, dan kun je niet deelnemen aan myJINI. Je bent zelf verantwoordelijk voor een correcte installatie van de myJINI connector.

12.2. In geval van niet (correct) werken van de myJINI connector, ontvang je van ons hierover zo snel mogelijk bericht. Ook kun je zelf de correcte werking vaststellen via jouw persoonlijk dashboard. Zolang jouw myJINI connector niet is geïnstalleerd en niet (correct) werkt, kun je geen JINI$ verdienen en/of gebruik maken van de myJINI diensten.

12.3. Jouw myJINI connector is gekoppeld aan het kenteken wat aan ons is doorgegeven. Het is niet de bedoeling de connector in een andere auto te gebruiken. Wanneer je van auto wisselt, dan dien je dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven in overeenstemming met artikel 2.4 van de Algemene Voorwaarden.

12.4 Nadat jouw myJINI connector volledig in gebruik is, start je vanaf de eerstvolgende werkdag met het verdienen van JINI$, tenzij anders is aangegeven.

12.5. De levering van de myJINI connector is gratis. Wij sturen deze naar jou toe via PostNL of een andere vervoersdienst. Dit pakket wordt bezorgd via de brievenbus. Je hoeft hier niet voor te tekenen. Mocht de verzending onverhoopt niet binnen 5 werkdagen, na de aankondiging van verzending per e-mail, bij je worden bezorgd dan dien je dit direct aan ons te melden. Je ontvangt van ons, ten minste eenmalig, kosteloos een nieuwe myJINI connector.

12.6. Wanneer je het pakket en/of inhoud beschadigd ontvangt, dan dien je direct, doch binnen uiterlijk 24 uur, na ontvangst contact op te nemen met onze Customer Service. Als het nodig is, dan ontvang je kosteloos een nieuwe myJINI connector.

12.7. Als na installatie blijkt dat de myJINI connector niet correct werkt, dan dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met onze Customer Service. Je wordt dan begeleid bij de installatie of je ontvangt, indien nodig, kosteloos een nieuwe myJINI connector.

12.8. De levertijd van de myJINI connector is maximaal 30 dagen, te rekenen vanaf het moment dat aan alle voorwaarden voor deelname aan myJINI is voldaan.

12.9. De uit de myJINI connector verkregen data wordt gebruikt om jouw rijstijl en rijgedrag vast te stellen. Als de myJINI connector niet (correct) is geïnstalleerd en wij geen data ontvangen, dan kan dit gevolgen hebben voor het gebruik maken van de myJINI diensten.

12.10. Je hebt 2 jaar garantie op de myJINI connector. Het niet correct werken van de myJINI connector dien je zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

12.11. De myJINI connector heeft een waarde van € 95,-. Je krijgt de myJINI connector in bruikleen, deze blijft eigendom van BNV. Je dient zorgvuldig om te gaan met de myJINI connector om zo eventuele schade of verlies te voorkomen.

12.12. Als jouw myJINI connector kwijtraakt of wordt gestolen, dan dien je dit zo snel mogelijk te melden bij onze Customer Service. Je ontvangt na melding, ten minste eenmalig, zo snel mogelijk een nieuwe myJINI connector.

12.13. Wanneer je jouw verloren myJINI connector terugvindt, dan dien je deze op eigen kosten retour te zenden aan myJINI, postbusnummer 1920, 4801 BX in Breda.

13. myJINI tankpas

13.1. De betaling van de getankte brandstof wordt gedaan aan BNV. Je dient hiervoor een machtiging voor automatische incasso van jouw IBAN af te geven. Een verzoek hiervoor wordt je via onze samenwerkingspartner AcceptEmail toegezonden, zodra je de myJINI tankpas aanvraagt. Zonder deze machtiging kunnen wij je geen myJINI tankpas toesturen.

13.2. Afgenomen brandstof via de tankpas wordt gefactureerd op basis van de op het moment van afname geldende prijs.

13.3. De levering van de myJINI tankpas is gratis. Wij sturen deze naar je toe via PostNL of een andere vervoersdienst. Dit pakket wordt bezorgd via de brievenbus. Je hoeft hier niet voor te tekenen. Mocht de verzending onverhoopt kwijtraken dan ontvang je van ons, ten minste eenmalig, kosteloos een nieuwe myJINI tankpas.

13.4. Wanneer je het pakket en/of inhoud beschadigd ontvangt, dan dien je direct, doch binnen uiterlijk 24 uur, na ontvangst contact op te nemen met onze Customer Service. Als het nodig is, dan ontvang je kosteloos een nieuwe myJINI tankpas.

13.5. De tankpas en de op de pas verwerkte (elektronische) gegevens blijven te allen tijde eigendom van myJINI. De pas is, tenzij deze voortijdig wordt geblokkeerd, geldig tot de vervaldatum.

13.6. Je ontvangt per e-mail een pincode voor de myJINI tankpas. Je dient ervoor te zorgen dat jouw e-mailadres ten alle tijden correct is in de door jou opgegeven contactgegevens. Je dient de pas en pincode zorgvuldig en juist te gebruiken. Dat houdt onder meer in dat:
– De pas en pincode apart van elkaar worden bewaard;
– De pas nooit in de auto wordt achtergelaten dan wel ter beschikking wordt gesteld aan derden;
– Je de pincode geheim houdt;
– Je de e-mail met pincode na ontvangst verwijdert.

13.7. Vanaf het moment dat je de tankpas ontvangt, ben je aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiend uit het gebruik van de pas. Je dient te voorkomen dat de tankpas door anderen dan jouzelf wordt gebruikt. Als je dit wel toestaat, dan is dit voor eigen rekening en risico.

13.8. Als wij sterk afwijkend tankgedrag constateren, dan mogen wij jouw myJINI tankpas blokkeren. Wij zullen dit vooraf aan jou mededelen.

13.9. Mocht er sprake zijn van diefstal of verlies van pas en/of pincode, dien je direct contact op te nemen met onze Customer Service. Jouw tankpas wordt zo snel mogelijk geblokkeerd. Je bent tot en met de eerste werkdag na deze melding (maandag t/m vrijdag) verantwoordelijk en aansprakelijk voor gedane transacties.

13.10. Je ontvangt na melding van verlies of diefstal, zo snel mogelijk een nieuwe tankpas. Voor het leveren van een nieuwe pas, kunnen wij een vergoeding in rekening brengen van maximaal € 7,50. Als wij deze kosten in rekening brengen, word je hierover vooraf geïnformeerd.

13.11. Een geblokkeerde tankpas kan niet worden gedeblokkeerd. Wanneer je een geblokkeerde tankpas terugvindt, dien je deze te vernietigen.

13.12. Het is niet toegestaan de pas op welke manier dan ook na te maken of aan te passen. Ook is het niet toegestaan om (elektronische) bestanden of documenten aan te (laten) maken of te bewaren waaruit, op welke manier dan ook, de combinatie van pasgegevens en pincode kunnen worden afgeleid.

13.13. Op de tankpas staan limieten ingesteld voor het aantal transacties per dag, week en maand en de betreffende bedragen per transactie, dag, week en maand. Wij hebben het recht deze limieten eenzijdig bij te stellen wanneer wij daar aanleiding toe zien.

13.14. Wanneer je de tankpas voor andere dan overeengekomen doeleinden gebruikt, doe je dit op jouw eigen risico, wij zijn dan niet verantwoordelijk of aansprakelijk.

13.15. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet (meer) gebruik kunnen maken van de pas als gevolg van een storing van tankpas leesapparatuur, beschadiging van de pas of een andere vorm van niet-aanvaarding van de pas, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid door BNV of haar leidinggevende ondergeschikten.

13.16. Voor het omruilen van een defecte pas of leveren van een nieuwe pas kunnen wij een vergoeding in rekening brengen van maximaal € 7,50. Als wij deze kosten in rekening brengen, word je hierover vooraf geïnformeerd.

13.17. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade aan personen, voertuigen of andere zaken die samenhangt met het tanken van brandstof, waaronder – maar niet uitsluitend – de (verkeerde) keuze of kwaliteit van de gekochte brandstoffen. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor (gevolg)schade die hierdoor wordt veroorzaakt.

13.18. Wanneer sprake is van een myJINI tankpas waarop een werkgeverskortingsregeling van toepassing is, dan kun je enkel hiervan gebruik maken zolang je werkzaam bent bij de betreffende werkgever. BNV handelt bij de uitvoering van dergelijke werkgeverskortingsregeling in opdracht van Shell.

14. myJINI ritregistratie en rittenadministratie

14.1. Met myJINI ritregistratie kun je zowel via jouw persoonlijke dashboard als via de app, jouw rittenadministratie digitaal bijhouden.

14.2. Voor ritregistratie worden maandelijks kosten in rekening gebracht. Zie hiervoor ook artikel 3 Facturering en incasso.

14.3. Ritten kunnen enkel worden geregistreerd en getoond als je de myJINI connector correct hebt geïnstalleerd, je bent hiervoor zelf verantwoordelijk.

14.4. Je kunt geen rechten ontlenen aan de gemaakte bruto-netto berekeningen van het mobiliteitsbudget. De feitelijke berekening verloopt via de werkgever.

14.5. Wanneer je je ritregistratie opzegt, dan kun je tot het eind van de lopende maand gebruik maken van deze dienst. Je kunt hierna jouw ritten niet meer exporteren. Je dient zelf tijdig een export te maken voor jouw administratie.

14.6. Je bent zelf verantwoordelijk voor de fiscale bewaarplicht van ritregistratie. Je dient daarom zelf maatregelen te treffen om te borgen dat de rittenadministratie en alle bijbehorende gegevens niet verloren gaan. Dit betreft ook het maken van back-ups.

15. TURNN Around!

15.1. TURNN Around! is een programma waarbij JINI$ kunnen worden verdiend. Hiervoor dien je een herkomst en/of bestemming te hebben binnen een bepaald postcodegebied. Deze postcodegebieden kunnen variëren. De actuele postcodes waarmee je kunt deelnemen staan vermeld op www.myjini.nl. Daarnaast dien je de myJINI connector correct in jouw auto te installeren. Aan deelname aan dit programma zijn geen kosten verbonden.

15.2. Bij jouw inschrijving wordt getoetst of je met jouw postcodes in aanmerking komt voor deelname. Het kan dus zijn dat je uiteindelijk niet kan meedoen. Verder kan er een selectie plaatsvinden binnen de aangemelde deelnemersgroep waarmee myJINI gerechtigd is om aanmeldingen zonder opgave van reden te weigeren.

15.3. Wanneer je de myJINI connector correct hebt geïnstalleerd, kun je door het mijden van de spits JINI$ verdienen. Hoeveel je kunt verdienen, is afhankelijk van de maand wanneer je van start gaat, van jouw maximale startsaldo en het aantal keer dat je de spits mijdt.

15.4. Tijdens jouw aanmelding geef je aan hoe vaak je normaal gesproken in de spits rijdt. Deze informatie gebruiken wij om jouw startsaldo vast te stellen. Je dient dit te onderbouwen met een bewijs van jouw contracturen, bijvoorbeeld een kopie van de arbeidsovereenkomst of loonstrook. Vanwege privacy dien je je burgerservicenummer (BSN) onleesbaar te maken. Als je deze informatie niet (tijdig) aan ons toe stuurt/wilt sturen, dan stellen wij jouw startsaldo op een alternatieve wijze vast. In dat geval gelden de eerste 2 weken dat je met je myJINI connector rijdt, als meetperiode. In deze periode kun je dan nog geen JINI$ verdienen voor TURNN Around!. Je dient jouw rijgedrag in die periode dan ook nog niet aan te passen.

15.5. Jouw feitelijke deelname aan TURNN Around! start zodra voldaan is aan bovengenoemde voorwaarden.

15.6. TURNN Around! kent verschillende beloningsperiodes. Ben je gestart met je deelname tussen 2 oktober 2017 en 24 februari 2018, dan gelden de volgende beloningen. De eerste periode, van 2 oktober 2017 tot en met 23 februari 2018, is de beloning per spitsmijding 200 JINI$ (= 1 euro). In de tweede periode, van 26 februari tot en met 7 december 2018, kan per spitsmijding 100 JINI$ (= 0,50 euro) verdiend worden.
Ben je gestart met je deelname vanaf 17 maart 2018, dan gelden de volgende beloningen. De eerste periode, van 19 maart tot en met 29 juni 2018, is de beloning per spitsmijding 200 JINI$ (= 1 euro). In de tweede periode, van 2 juli 2018 tot en met 21 december 2018, kan per spitsmijding 100 JINI$ (= 0,50 euro) verdiend worden.

15.7. Als je tijdens de spitstijden je auto gebruikt op (een deel van) de paarse lijnen in het vastgestelde gebied, vindt er een afwaardering plaats van je startsaldo. Dit stellen wij vast op basis van de data verkregen via de myJINI connector. Tijdens de eerste beloningsperiode gaan er per spitsrit 200 JINI$ van je beloning af. Voor de tweede periode zijn dit 100 JINI$ per spitsrit. Per dag kunnen er maximaal twee afwaarderingen plaatsvinden; één in de ochtendspits en één in de avondspits. De spitstijden staan vermeld op www.myjini.nl.

15.8. Verdiende JINI$ kunnen worden ingewisseld in de myJINI webshop. Ze zijn niet voor geld inwisselbaar.

15.9. Tijdens vastgestelde vakanties voor het voortgezet onderwijs in de regio Midden Nederland en op nationale feestdagen kun je geen JINI$ verdienen met TURNN Around!. Hierbij gaat het om:
– 14 oktober tot en met 22 oktober 2017 (herfstvakantie)
– 23 december 2017 tot en met 7 januari 2018 (kerstvakantie)
– 24 februari tot en met 4 maart 2018 (voorjaarsvakantie)
– 2 april 2018 (tweede paasdag)
– 27 april 2018 (Koningsdag)
– 28 april tot en met 6 mei 2018 (meivakantie)
– 10 mei (Hemelvaart) en 11 mei 2018 (blokdag)
– 21 mei 2018 (tweede pinksterdag)
– 14 juli tot en met 26 augustus 2018 (zomervakantie)
– 20 oktober tot en met 28 oktober 2018 (herfstvakantie)
– 22 december 2018 tot en met 6 januari 2019 (kerstvakantie)

15.10. Nadat de beloningsperiode voor het TURNN Around! programma voor jou is gestopt, blijf je klant van myJINI zodat je gebruik kan blijven maken van de overige diensten.

15.11. myJINI behoudt zich het recht om de (deelname)voorwaarden, waaronder de beloningen, tussentijds eenzijdig te wijzigen en/of de uitvoering van dit programma voortijdig te beëindigen.

15.12. Als het vermoeden bestaat dat door onrechtmatig of ongeoorloofd handelen JINI$ zijn verdiend, dan behouden wij het recht om deze (tijdelijk) te blokkeren of direct te laten vervallen. Tevens hebben wij het recht om de volledige schade te vorderen en de overeenkomst die je hebt met BNV per direct te beëindigen, zonder dat je het recht hebt op een schadevergoeding.


BNV Mobility B.V.
Emmastraat 6B
4811 AG Breda
Laatste update: juni 2018

 
loader