Klik hier om het privacy statuut te downloaden in PDF formaat

BNV Mobility B.V. (hierna “BNV”) is de organisatie achter myJINI. De myJINI diensten bieden op basis van de myJINI connector, inzicht in persoonlijk rijgedrag en rijstijl en de mogelijkheid om besparingen te realiseren.

Jouw persoonsgegevens zijn een privézaak

Wij vinden het belangrijk ervoor te zorgen dat de myJINI diensten betrouwbaar zijn. Dit geldt nadrukkelijk ook voor de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Dit beschouwen wij nadrukkelijk als een privézaak. De manier waarop we jouw privacy waarborgen bij de uitvoering van de myJINI diensten, hebben we samengevat in dit Privacy Statuut. In dit Privacy Statuut geven we aan waarvoor we jouw gegevens gebruiken, hoe we jouw gegevens beveiligen, hoe lang we jouw gegevens bewaren en welke rechten je hebt om onze gegevens te controleren.

Wij zorgen voor jouw privacy

Wij gaan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om en gebruiken deze niet voor zaken die buiten de myJINI dienstverlening vallen. Elk noodzakelijk gebruik van jouw gegevens voor myJINI voldoet aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Welke persoonsgegevens gebruiken we en met welk doel?

Wij registreren van alle klanten altijd onderstaande gegevens:
• NAW-gegevens: je NAW-gegevens hebben we nodig om de myJINI connector naar je toe te sturen en om met je te kunnen communiceren.
• Geboortedatum: je geboortedatum hebben we nodig om te toetsen of je meerderjarig bent.
• Geslacht: je geslacht hebben we nodig om je op de juiste manier aan te kunnen schrijven.
• E-mailadres: je e-mailadres hebben we nodig om met je te kunnen communiceren.
• Telefoonnummer: je telefoonnummer hebben we nodig om met je te kunnen communiceren.
• Kenteken: je kenteken hebben we nodig om de myJINI connector in ons systeem aan je kenteken te koppelen. Maak je alleen gebruik van de myJINI tankpas dan hebben we je kenteken nodig om deze te koppelen aan je tankpas. Tevens slaan we de openbaar toegankelijke gegevens op die bij jouw kenteken horen. Hierbij kun je denken aan merk, model, brandstoftype en motorgegevens. Deze gegevens gebruiken we om onze dienstverlening te kunnen verfijnen op voertuigniveau.
• Gebruikersnaam: je gebruikersnaam hebben we nodig om je toegang te geven tot je account op onze website en de myJINI app.
• Wachtwoord: je wachtwoord hebben we nodig om je toegang te geven tot je account op onze website en de myJINI app. Dit wachtwoord wordt versleuteld opgeslagen en is voor ons niet te herleiden naar het gekozen wachtwoord.

myJINI basic

Als je gebruik maakt van myJINI basic, registreren we ook onderstaande gegevens van je:
• IBAN: je IBAN hebben we nodig om de maandelijkse abonnementskosten van je rekening af te schrijven.

myJINI connector

Als je gebruikt maakt van de myJINI connector koppelen wij jouw account aan een connector. Deze connector heeft een netwerkadres en een uniek serienummer (IMEI) met bijkomstige gegevens over het apparaat, zoals softwareversie en configuratieversie. Wij registeren ook onderstaande gegevens van je:
• Geolocatiegegevens op basis van GPS satellietmetingen.
• Verplaatsingsgegevens (waaruit rijsnelheid en rijrichting valt af te leiden, het tijdstip van verplaatsing en herkomst en bestemming).
De bovengenoemde gegevens worden gebruikt om je ritten en rijgedrag te kunnen registreren.

TURNN Around!

Als je deelneemt aan ons TURNN Around! programma, registreren we ook onderstaande gegevens:
• Postcode werkadres: de postcode van je werkadres hebben we nodig om vast te kunnen stellen of je in aanmerking komt voor deelname aan TURNN Around!.
• Opgegeven aantal spitsritten voorafgaand aan je deelname aan TURNN Around!: op basis van het aantal door jou opgegeven spitsritten, bepalen wij jouw maximaal te verdienen beloning voor TURNN Around!.
• Kopie loonstrook of arbeidsovereenkomst: een kopie van je loonstrook of arbeidsovereenkomst hebben we nodig om je opgegeven aantal spitsritten voorafgaand aan je deelname te controleren.

Ritregistratie

Als je gebruik maakt van Ritregistratie, registreren we ook onderstaande gegevens:
• IBAN: je IBAN hebben we nodig om de maandelijkse abonnementskosten van je rekening af te schrijven.
• De door jou toegekende types aan je ritten (woon-werk, privé of zakelijk), notities, de ingevulde vergoedingen voor gereden kilometers, kilometerstanden en mobiliteitsbudget (onderdeel kilometerdeclaraties): deze gegevens hebben we nodig om je rittenadministratie volledig te houden.

myJINI tankpas

Als je gebruik maakt van de myJINI tankpas, registreren we ook onderstaande gegevens:
• IBAN: je IBAN hebben we nodig om het bedrag aan getankte brandstof van je rekening af te schrijven.
• Brandstoftransacties (afgenomen brandstof, hoeveelheid, prijs en locatie): deze gegevens hebben we nodig om te bepalen welk bedrag we bij je moeten incasseren. De locatie van het betreffende pompstation is nodig om de transactie te kunnen verifiëren.

Enquêtes, (klant)onderzoeken en interviews

Volgens de wet mogen wij geanonimiseerde data gebruiken voor onderzoek en eventueel met derden uitwisselen. De onderzoeksgegevens zijn niet terug te voeren op jou als deelnemer.

Om te leren van jouw motivatie en ervaringen met myJINI en om onze dienstverlening te verbeteren en ontwikkelen, kunnen wij je ook uitnodigen voor een enquête, klantonderzoek of interview. Om jou te benaderen, gebruiken we je klantnummer, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Uitwisseling van (persoons)gegevens

Voor de uitvoering van de myJINI dienstverlening, kunnen wij (persoons)gegevens uitwisselen met onderstaande partijen als er gebruik gemaakt wordt van hun diensten.

Shell

Als je gebruik maakt van de myJINI tankpas, wisselen wij persoonsgegevens van jou uit met onze partner Shell. Hierbij gaat het om je NAW-gegevens. Ook wisselen we met hen je myJINI klantnummer en de pincode van je tankpas uit. Deze gegevens wisselen wij uit om de tankpas voor je aan te vragen.

LiveChat

Als je gebruik maakt van de chatfunctie op onze website en/of app, dan wordt jouw e-mailadres en IP- adres opgeslagen bij LiveChat, Inc. Ook wordt het volledige chatgesprek op hun servers opgeslagen.

MailerLite

Om je per e-mail te informeren over myJINI, kunnen wij MailerLite (www.mailerlite.com) gebruiken om de e-mail mee te versturen. Je e-mailadres wordt in dat geval met hen uitgewisseld.

Toestemming gebruik mobiliteitsgegevens

Je geeft BNV, als onderdeel van het inschrijfproces, toestemming om (persoons)gegevens die de connector verzamelt, op te nemen in een eigen database, te verwerken, op te slaan en te analyseren zoals in dit Privacy Statuut is beschreven. Er bestaat bij jou geen twijfel over dat BNV de hier genoemde persoonsgegevens verzamelt, verwerkt, opslaat en analyseert.

Hoe beveiligen we jouw gegevens?

Wij beveiligen onze systemen, waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt, op een adequate manier. Hiervoor gebruiken wij up-to-date en internationaal als goed geaccepteerde informatiesystemen en methodes. Jouw gegevens worden bewaard op servers in datacenters binnen de EU. Jouw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor personen die daar uit hoofde van hun functie binnen BNV bevoegd toe zijn.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en maximaal één jaar na de beëindiging van de deelname voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld, tenzij voor gegevens een andere of langere wettelijke bewaartermijn geldt. Denk hierbij aan de fiscale bewaarplicht. Statistische gegevens, die worden verzameld voor onderzoeksdoelstellingen, worden langer bewaard. Deze gegevens zijn echter geanonimiseerd en nooit terug te voeren op een persoon.

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van jouw persoonsgegevens?

Jouw (persoons)gegevens worden beheerd door BNV. Wij zijn gevestigd op de Emmastraat 6B, 4811 AG in Breda en staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50096354.

Hoe kun je jouw persoonsgegevens controleren en corrigeren?

Je hebt het recht om te weten wat wij van je weten. Daarom heb je via de website www.myjini.nl rechtstreeks inzage in een deel van jouw persoonsgegevens. Bij de Customer Service kun je opvragen welke overige gegevens er van jou zijn geregistreerd. Daarnaast kun je bij hen een verzoek indienen om je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of af te schermen als deze feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn, niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en/of op een andere manier in strijd met een wet worden gebruikt.

Recht op bezwaar

Als je het niet eens bent met de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken, heb je het recht om hier bezwaar tegen te maken. Als je bezwaar maakt, wegen wij jouw privacybelangen af tegen onze bedrijfsbelangen. Als jouw belang zwaarder weegt, worden jouw gegevens niet verder verwerkt.

Recht op beperking

Je hebt het recht om een verzoek in te dienen tot beperking van de verwerking van je persoonsgegevens. Dit recht betekent dat wij, in een aantal gevallen, jouw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken, tenzij dit op basis van de wet toch geoorloofd is.

Recht om vergeten te worden (recht op vergetelheid)

Je hebt het recht om een verzoek in te dienen om jouw persoonsgegevens te verwijderen. Als jij dit verzoek indient, verwijderen wij alle gegevens die herleidbaar zijn naar jou, behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren.

Bijzondere strafrechtelijke situaties

Wij verstrekken geen gegevens aan derden voor doeleinden die buiten de myJINI dienstverlening vallen. Uitzondering hierop is als er een wettelijke verplichting is om dit wel te doen. In het geval van bijvoorbeeld een verdenking van een ernstig misdrijf, kunnen middels een justitieel bevel gegevens worden opgevraagd.

Website gebruik

Als je het contactformulier op onze website invult, registreren wij altijd jouw naam, e-mailadres en bericht. Ook heb je de mogelijkheid om je telefoonnummer en woonadres achter te laten zodat we je nog beter kunnen helpen. We gebruiken deze gegevens alleen om je vragen te beantwoorden en niet voor commerciële doeleinden.

Cookiebeleid

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. Bijna iedere website gebruikt ze, onze website (www.myjini.nl) ook. We gebruiken alleen cookies die nodig zijn voor een goede werking van onze website en niet voor marketing doeleinden. Daarom geven we hierover geen specifieke melding op onze website.

Daarnaast maken we gebruik van cookies die de kwaliteit en effectiviteit van de website meten om onze website te kunnen optimaliseren. In dit kader maken wij onder andere gebruik van cookies van Google Analytics voor zowel de website als de app van myJINI. Maar ook andere op onze website gebruikte externe diensten kunnen mogelijk een cookie registreren op jouw computer.

Verder wijzen wij je erop dat elke bezoeker de browser van zijn computer zo kan instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. Dit kan wel betekenen dat onze website dan niet goed werkt. Daarnaast geldt deze instelling alleen voor die betreffende browser op dat betreffende apparaat en moet je dit voor al je apparaten en browsers apart instellen.

Onze website gebruikt Smartlook van Smartlook.com om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website door onze bezoekers. Alle verzamelde informatie wordt opgeslagen en beheerd op de Smartlook.com servers volgens hun Privacy Statuut.

Om je snel van dienst te kunnen zijn, kun je op onze website met ons chatten. Hiervoor gebruiken we LiveChat van LiveChat Inc. (www.livechatinc.com). Alle chatgesprekken worden door LiveChat Inc. voor ons gearchiveerd. Naast de inhoud van de chatsessie, wordt ook je opgegeven naam, e-mailadres en IP-adres geregistreerd.

Wijzigingen in dit Privacy Statuut

BNV behoudt zich het recht voor dit Privacy Statuut te wijzigen. Bij een wijziging brengen wij je hiervan tijdig via e-mail op de hoogte en geven hierbij aan per wanneer deze wijziging van kracht is. Dit Privacy Statuut is van toepassing op de gegevens die wij tijdens de geldigheid van dit Statuut ontvangen/verzamelen. Een wijziging van dit Statuut zal nooit jouw rechten over deze gegevens, ontleend uit een eerder geldend Privacy Statuut, ontkrachten. Mocht dit onoverkomelijk blijken (bijvoorbeeld door een wijziging in de wetgeving), dan zullen wij dat nadrukkelijk aan je melden.

Klachten, vragen en contact

Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Dit lossen wij het liefst zelf met je op. Als je een klacht hebt, kun je contact opnemen met onze Customer Service. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@myjini.nl of bel ons op 076-762 01 50. Daarnaast heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je nog vragen? Stuur een e-mail naar info@myjini.nl, chat met ons via www.myjini.nl of bel ons op 076 – 762 01 50.

Laatste update: juli 2018

 
loader