Klik hier om het privacy statuut te downloaden in PDF formaat

BNV Mobility B.V. (hierna “BNV Mobility”) is de organisatie achter myJINI. De myJINI diensten bieden op basis van de myJINI connector, inzicht in persoonlijk rijgedrag en rijstijl en de mogelijkheid om besparingen te realiseren.

Jouw persoonsgegevens zijn een privézaak

Wij vinden het belangrijk ervoor te zorgen dat de myJINI diensten betrouwbaar zijn. Dit geldt nadrukkelijk ook voor de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Dit beschouwen wij nadrukkelijk als een privézaak. De manier waarop we jouw privacy waarborgen bij de uitvoering van de myJINI diensten, hebben we samengevat in dit Privacy Statuut. In dit Privacy Statuut geven we aan waarvoor we jouw gegevens gebruiken, hoe we jouw gegevens beveiligen, hoe lang we jouw gegevens bewaren, en welke rechten je hebt om onze gegevens te controleren.

Wij zorgen voor jouw privacy

Wij gaan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om en gebruiken deze niet voor zaken die buiten de myJINI dienstverlening vallen. Elk noodzakelijk gebruik van jouw gegevens voor myJINI voldoet aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Welke persoonsgegevens en met welk doel?

Als klant van myJINI installeer je een myJINI connector in jouw auto. Daarmee registreren we jouw rijgedrag en rijstijl met als doel het geven van inzicht op jouw persoonlijk dashboard en indien van toepassing het vaststellen van jouw beloning die je in JINI$ ontvangt.

Wij registreren van alle klanten naam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, kenteken, gebruikersnaam en wachtwoord (het wachtwoord wordt versleuteld opgeslagen en is nooit te herleiden naar het gekozen wachtwoord). Afhankelijk van de diensten die je wilt afnemen, registreren wij ook jouw IBAN.

Wanneer je myJINI afneemt met gebruik van de connector, verwerken wij altijd de volgende combinatie van persoonsgegevens: exacte geolocatiegegevens op basis van GPS satellietmetingen, verplaatsingsgegevens (waaruit rijsnelheid en rijrichting valt af te leiden en ook het tijdstip van verplaatsing en herkomst en bestemming), kenteken en het IP‐adres van de mobiele aansluiting (van de connector), het unieke serienummer (IMEI) van elke myJINI connector met bijkomstige gegevens over het apparaat (zoals software versie en software configuratie versie).

Afhankelijk van de specifieke diensten die je afneemt, verwerken wij daarnaast de volgende combinaties van persoonsgegevens:
• myJINI verzekering: status en type van jouw verzekeringspolis, ingangsdatum, beëindigingsdatum, kosten van jouw basispremie, polisnummer.
• TURNN Around!: het door jou opgegeven aantal spitsritten vóór deelname aan het spitsmijden programma op basis waarvan wij jouw maximale beloning bepalen en de postcode van jouw werkadres.
• myJINI ritregistratie: aan jouw ritten toegekende type (woon-werk, privé, zakelijk), labels, notities, de ingevulde vergoedingen voor gereden kilometers en mobiliteitsbudget (onderdeel kilometerdeclaraties), IBAN voor de automatische incasso van verschuldigde abonnementsgelden (indien van toepassing).
• myJINI tankpas: brandstoftransacties (afgenomen brandstof, hoeveelheid, prijs en locatie), IBAN voor de automatische incasso van getankte brandstof en eventueel het ingewisselde aantal JINI$.

Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens?

Wij registreren van alle klanten naam, geslacht, adres- en contactgegevens, geboortedatum, kenteken, gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gegevens zijn nodig om onze myJINI dienst aan je te kunnen aanbieden. Afhankelijk van de specifieke diensten die je wilt afnemen, registreren wij ook IBAN (voor het doen van automatische incasso’s als je ons daartoe gemachtigd hebt) Ook van jouw voertuig slaan we, naast het kenteken, de openbaar toegankelijke gegevens op. Hierbij kun je denken aan merk, model, brandstoftype en motorgegevens. Deze gegevens gebruiken we vervolgens om de resultaten in onze diensten te kunnen verfijnen op voertuigniveau.

Wij gebruiken de geolocatiegegevens en verplaatsingsgegevens voor de vaststelling van rijgedrag en rijtijden met als doel het kunnen vaststellen van jouw beloning (indien van toepassing) en het kunnen tonen van ritten ten behoeve van ritregistratie en rittenadministratie. Daarnaast geven wij informatie via jouw persoonlijke dashboard over jouw rijstijl. Wanneer je een myJINI tankpas gebruikt, registreren wij jouw brandstoftransactie om tot inning van de vorderingen te kunnen overgaan.

Daarnaast wisselen we gegevens uit met onze partners:
• Shell (alleen tankpas gebruikers): naam, adresgegevens, klantnummer en pincode van de tankpas.
• Allsecur (alleen verzekerden): naam, geslacht, adres- en contactgegevens, geboortedatum, kenteken, klantnummer, type basisdekking en bijbehorend premiebedrag, meldcode van het verzekerde voertuig, betalingsmethode en termijn en overig benodigde polisgegevens (status, ingangsdatum, beëindigingdatum, polisnummer).
• Allianz (alleen verzekerden): klantnummer, geregistreerde geolocatiegegevens en kenmerken over jouw rijgedrag (optrekken en remmen), welke door Allianz worden verwerkt tot een profiel ter bepaling van de verbetering van het rijgedrag van de verzekerde. Dit profiel wordt vervolgens verwerkt door Allsecur.

Om onze dienstverlening aan je te optimaliseren, kunnen we jouw persoonsgegevens ook gebruiken voor onze eigen direct marketing doeleinden. Je kunt enkel aanbiedingen ontvangen van onze partners (Shell, Allsecur, Allianz) wanneer je hier voorafgaand expliciet toestemming voor hebt gegeven.

Toestemming gebruik mobiliteitsgegevens

Je geeft BNV Mobility als onderdeel van het inschrijfproces, toestemming om persoonsgegevens (waaronder geolocatiegegevens) die de connector verzamelt, op te nemen in een eigen database, te verwerken, op te slaan en te analyseren zoals in dit Privacy Statuut is beschreven. Er bestaat bij jou geen twijfel over dat BNV Mobility de hier genoemde persoonsgegevens verzamelt, verwerkt, opslaat en analyseert.

Hoe beveiligen we jouw gegevens?

Wij beveiligen onze systemen waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt op een adequate organisatorische, technische en fysieke manier. Hiervoor gebruiken wij up-to-date en internationaal (als goed) geaccepteerde informatiesystemen en methodes. Jouw gegevens worden bewaard op servers in datacenters binnen de EU. Jouw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor personen die daar uit hoofde van hun functie binnen BNV Mobility bevoegd toe zijn. Wij hebben de verwerking van jouw persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (meldingsnummer m1575711).

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en maximaal één jaar na de beëindiging van de deelname voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld, tenzij voor gegevens een andere of langere wettelijke bewaartermijn geldt. Denk hierbij aan de fiscale bewaarplicht. Statistische gegevens, die worden verzameld voor onderzoeksdoelstellingen, zullen langer worden bewaard. Deze gegevens zijn echter geanonimiseerd en nooit terug te voeren op een persoon.

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens en verplaatsingsgegevens worden beheerd door BNV Mobility. Wij zijn gevestigd op Emmastraat 6B, 4811 AG in Breda en staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50096354.

Hoe kun je jouw persoonsgegevens controleren en corrigeren?

Je hebt het recht om te weten wat wij van je weten. Daarom heb je via de website www.myjini.nl rechtstreeks inzage in jouw persoonsgegevens. Bij de Customer Service kun je opvragen welke overige gegevens er van jou zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. Tevens kun je bij de Customer Service een verzoek indienen voor een correctie van je gegevens.

Verzet tegen gebruik van jouw persoonsgegevens

Je hebt wettelijk een aantal mogelijkheden om je te verzetten tegen verder gebruik van jouw persoonsgegevens. Ook indien je in een eerder stadium toestemming hebt gegeven, kun je je verzetten tegen verder gebruik van jouw gegevens. Tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens kun je bezwaar maken indien deze worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de myJINI diensten.

Bijzondere strafrechtelijke situaties

Wij verstrekken geen gegevens aan derden voor doeleinden die buiten de myJINI dienstverlening vallen. Uitzondering hierop is als er een wettelijke verplichting is om dit wel te doen. In het geval van (een verdenking van) een ernstig misdrijf, kunnen middels een justitieel bevel gegevens worden opgevraagd.

Cookie beleid

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. Onze website (www.myjini.nl) voldoet aan artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet (‘Cookiewet’). Deze wet vereist van elke website die bezoekers vanuit Nederland trekt, dat de bezoeker wordt geïnformeerd over welke cookies er worden geplaatst op zijn/haar computer en waar deze voor dienen.

Wij maken gebruik van cookies die noodzakelijk zijn om een website (goed) te laten functioneren en cookies die de kwaliteit en effectiviteit van de website meten om onze website te optimaliseren. In dit kader maken wij onder andere gebruik van cookies van Google Analytics. Maar ook andere op onze website gebruikte externe diensten, kunnen mogelijk een cookie registreren op jouw computer. Je kunt zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Wij informeren je via een melding over het gebruik van deze cookies. Ten overvloede wijzen wij je erop dat elke bezoeker zijn browser van zijn computer zo kan instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Wij gebruiken Smartlook van Smartlook.com om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website door onze bezoekers. Alle verzamelde informatie wordt opgeslagen en beheerd op de Smartlook.com servers volgens hun Privacy Statuut.

Vragen en contact

Indien je vragen hebt, kun je contact opnemen met de myJINI Customer Service via 076-7620150 of info@myjini.nl.

BNV Mobility behoudt zich het recht voor dit Privacy Statuut te wijzigen. Bij een wijziging zullen wij je hiervan tijdig (middels e-mail) op de hoogte brengen en aangeven per wanneer deze wijziging van kracht is. Dit Privacy Statuut is van toepassing op de gegevens die wij tijdens de geldigheid van dit statuut ontvangen/verzamelen. Een wijziging van dit Statuut zal nooit jouw rechten over deze gegevens, ontleend uit een eerder geldend Privacy Statuut, ontkrachten. Mocht dit onoverkomelijk blijken (bijvoorbeeld door een wijziging in de wetgeving), dan zullen wij dat nadrukkelijk aan je melden.

Het Privacy Statuut van myJINI is voor het laatst gewijzigd in september 2017. Zie ook: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

© myJINI, september 2017

 
loader