Klik hier om het privacy statuut te downloaden in PDF formaat

BNV Mobility B.V. (hierna “BNV Mobility”) is de organisatie achter myJINI. De myJINI diensten bieden inzicht in persoonlijk rijgedrag en rijstijl, op basis van de myJINI connector, en de mogelijkheid om besparingen te realiseren.

Uw persoonsgegevens zijn een privézaak

Wij vinden het belangrijk ervoor te zorgen dat de myJINI diensten betrouwbaar zijn. Dit geldt nadrukkelijk ook voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Dit beschouwen wij nadrukkelijk als een privézaak. De manier waarop we uw privacy waarborgen bij de uitvoering van de myJINI diensten, hebben we samengevat in dit ‘Privacy Statuut’. Dit statuut geldt voor al onze klanten en medewerkers. In dit ‘Privacy Statuut’ geven we aan waarvoor we uw gegevens gebruiken, hoe we uw gegevens beveiligen, hoe lang we uw gegevens bewaren, en welke rechten u heeft om onze gegevens te controleren.

Wij zorgen voor uw privacy

Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Wij verwerken uw persoonsgegevens niet voor doeleinden die buiten de myJINI dienstverlening vallen. Elk noodzakelijk gebruik van uw gegevens voor myJINI voldoet aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Welke persoonsgegevens

Als klant van myJINI installeert u een myJINI connector in uw auto. Daarmee registreren we uw rijgedrag en rijstijl met als doel het geven van inzicht op uw persoonlijke pagina en indien van toepassing het vaststellen van uw beloning die u in JINI$ zult ontvangen.
Wij registreren van alle klanten naam, geslacht, adres- en contactgegevens, geboortedatum, kenteken, gebruikersnaam en wachtwoord (de gebruikersnaam wordt versleuteld opgeslagen en is nooit terug te herleiden naar het gekozen wachtwoord). Afhankelijk van de diensten die u wilt afnemen registreren wij ook uw IBAN nummer en/of werkadres.

Wanneer u myJINI afneemt met gebruik van de connector, verwerken wij altijd de volgende combinatie van persoonsgegevens: exacte geolocatiegegevens op basis van GPS satellietmetingen, verplaatsingsgegevens (waaruit rijsnelheid en rijrichting valt af te leiden en ook het tijdstip van verplaatsing en herkomst en bestemming), kenteken en het IP‐adres van de mobiele aansluiting (van de connector), het unieke serienummer (IMEI) van elke myJINI connector met bijkomstige gegevens over het apparaat (zoals software versie en software configuratie versie).

Afhankelijk van de specifieke diensten die u afneemt verwerken wij daarnaast de volgende combinaties van persoonsgegevens:
• myJINI verzekering: status van uw verzekeringspolis, kosten van uw basispremie.
• myJINI Spitsmijden Rotterdam: het door u opgegeven aantal spitsritten vóór deelname aan het spitsmijden programma op basis waarvan wij uw maximale beloning bepalen, en de postcode van uw werkadres.
• myJINI ritregistratie: aan uw ritten toegekende type (woon-werk, privé, zakelijk), labels, notities, de ingevulde vergoedingen voor gereden kilometers en mobiliteitsbudget (onderdeel kilometerdeclaraties), IBAN nummer voor de automatische incasso van verschuldigde abonnementsgelden (indien van toepassing).
• myJINI tankpas: brandstoftransacties (afgenomen brandstof, hoeveelheid en locatie), IBAN nummer voor de automatische incasso van getankte brandstof en eventueel het ingewisselde aantal JINI$.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wij registreren van alle klanten naam, geslacht, adres- en contactgegevens, geboortedatum, kenteken, gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gegevens zijn nodig om onze myJINI dienst aan u te kunnen aanbieden. Afhankelijk van de specifieke diensten die u wilt afnemen registreren wij ook bankrekeningnummer (voor het doen van automatische incasso’s van uw IBAN nummer als u ons daartoe gemachtigd heeft) en/of werkadres (voor het deelnemen aan Spitsmijden Rotterdam). Ook van uw voertuig slaan we naast het kenteken, de openbaar toegankelijke gegevens op. Hierbij kunt u denken aan merk, model, brandstoftype en motor gegevens. Deze gegevens gebruiken we vervolgens om de resultaten in onze diensten te kunnen verfijnen op voertuigniveau.

Wij gebruiken de geolocatiegegevens en verplaatstingsgegevens voor de vaststelling van rijgedrag en rijtijden met als doel het kunnen vaststellen van uw beloning (indien van toepassing) en het kunnen tonen van ritten ten behoeve van ritregistratie en rittenadministratie. Daarnaast geven wij informatie via uw persoonlijke dashboard over uw rijstijl. Wanneer u een myJINI tankpas gebruikt, registreren wij uw brandstoftransactie om tot inning van de vorderingen te kunnen overgaan.

Daarnaast wisselen we gegevens uit met onze partners:
• Shell (alleen tankpas gebruikers): naam, klantnummer en pincode van de tankpas.
• Allsecur (alleen verzekerden): naam, geslacht, adres- en contactgegevens, geboortedatum, kenteken, type basisdekking en bijbehorend premiebedrag, IBAN nummer, meldcode van het verzekerde voertuig, betalingsmethode en termijn, en overig benodigde polis gegevens (status, ingangsdatum, beëindigingdatum, polisnummer)
• Allianz (alleen verzekerden): geregistreerde geolocatiegegevens en kenmerken over uw rijgedrag (optrekken en remmen), welke door Allianz worden verwerkt tot een profiel ter bepaling van de verbetering van het rijgedrag van de verzekerde. Dit profiel wordt vervolgens verwerkt door Allsecur.

Om onze dienstverlening aan u te optimaliseren, kunnen we uw persoonsgegevens ook gebruiken voor onze eigen direct marketing doeleinden. U kunt enkel aanbiedingen ontvangen van onze partners (Shell, Allsecur, Allianz) wanneer u hier voorafgaande expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Toestemming gebruik mobiliteitsgegevens

U geeft BNV Mobility als onderdeel van het inschrijfproces, toestemming om persoonsgegevens (waaronder geolocatiegegevens) die de connector verzamelt op te nemen in een eigen database, te verwerken, op te slaan en te analyseren zoals in dit Privacy Statuut is beschreven. Er bestaat bij u geen twijfel over dat BNV Mobility de hier genoemde persoonsgegevens verzamelt, verwerkt, opslaat en analyseert.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Wij beveiligen onze systemen waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt op een adequate organisatorische, technische en fysieke manier. Hiervoor gebruiken wij up-to-date en internationaal (als goed) geaccepteerde informatie systemen en methodes. Uw gegevens worden bewaard op servers in datacenters binnen de EU. Uw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor personen die daar uit hoofde van hun functie binnen BNV Mobility bevoegd toe zijn. Wij hebben de verwerking van uw persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP nummer m1575711).

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld, tenzij voor gegevens een andere of langere wettelijke bewaartermijn geldt. Statistische gegevens, die worden verzameld voor onderzoeksdoelstellingen kunnen langer worden bewaard. Deze gegevens zijn echter geanonimiseerd en nooit terug te voeren op een persoon.

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door BNV Mobility. Wij zijn gevestigd op Haagweg 1, 4814 GA in Breda en staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50096354.

Hoe kunt u uw persoonsgegevens controleren?

U heeft het recht om te weten wat wij van u weten. Daarom heeft u via de website www.myjini.nl rechtstreeks inzage in uw persoonsgegevens. Bij de servicedesk kunt u opvragen welke overige gegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.

Verzet tegen gebruik van uw persoonsgegevens

U heeft wettelijk een aantal mogelijkheden om u te verzetten tegen verder gebruik van uw persoonsgegevens. Ook indien u in een eerder stadium toestemming heeft gegeven, kunt u zich verzetten tegen verder gebruik van uw gegevens. Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar maken indien deze worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de myJINI diensten.

Bijzondere strafrechtelijke situaties

Wij verstrekken geen gegevens aan derden voor doeleinden die buiten de myJINI dienstverlening vallen. Uitzondering hierop is als er een wettelijke verplichting is om dit wel te doen. In het geval van (een verdenking van) een ernstig misdrijf, kunnen middels een justitieel bevel gegevens worden opgevraagd.

Cookie beleid

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. Onze website (www.myjini.nl) voldoet aan artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet (‘Cookiewet’). Deze wet vereist van elke website die bezoekers vanuit Nederland trekt, dat de bezoeker wordt geïnformeerd over welke cookies er worden geplaatst op zijn/haar computer en waar deze voor dienen.

Wij maken gebruik van cookies die noodzakelijk zijn om een website (goed) te laten functioneren en cookies die de kwaliteit en effectiviteit van de website meten om onze website te optimaliseren. In dit kader maken wij onder andere gebruik van cookies van Google Analytics. Maar ook andere op onze website gebruikte externe diensten, kunnen mogelijk een cookie registreren op uw computer.

U kunt zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Wij informeren u via de notification bar over het gebruik van deze cookies. Ten overvloede wijzen wij u erop dat elke bezoeker zijn browser van zijn computer zo kan instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Vragen en contact

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de myJINI servicedesk via 0900-0369 (kosten € 0,45 per gesprek) of info@myjini.nl.

BNV Mobility behoud zich het recht voor dit Privacy Statuut te wijzigen. Bij een wijziging zullen wij u hiervan tijdig (middels email) op de hoogte brengen en aangeven per wanneer deze wijziging van kracht gaat. Dit Privacy Statuut is van toepassing op de gegevens die wij tijdens de geldigheid van dit statuut ontvangen/verzamelen. Een wijziging van dit Statuut zal nooit uw rechten over deze gegevens, ontleend uit een eerder geldend Privacy Statuut, ontkrachten. Mocht dit onoverkomelijk blijken (bijvoorbeeld door een wijziging in de wetgeving), dan zullen wij dat nadrukkelijk aan u melden.

Het Privacy Statuut van myJINI is voor het laatst gewijzigd op 24 november 2015. Zie ook: www.cbpweb.nl

© myJINI, november 2015

 
loader